↑ Return to O podujatí

Hostia

Prof., PhDr. Roman Holec – vyštudoval Filozofickú fakultu UK, odbor slovenčina – dejepis. Je samostatným vedeckým pracovníkom Historického ústavu SAV a profesorom na Katedre slovenských dejín FF UK v Bratislave. Prednášal v desiatkach krajín Európy. Zaoberá sa habsburskou monarchiou, dejinami Rakúska-Uhorska a dejinami Československa v prvej polovici 20. storočia. Venuje sa aj popularizácii histórie, v Kalligrame mu napríklad vyšli knihy Aristokrat v službách štátu a Coburgovci a Slovensko.

Je odborníkom na hospodárske, sociálne a politické dejiny tzv. dlhého 19. storočia. Je autorom 17 monografií, spoluautorom 22 syntetických prác a autorom takmer 200 vedeckých štúdií, ktoré vyšli v 12 krajinách. Na kongresoch a konferenciách v 25 krajinách sveta predniesol vyše 150 prednášok, organizoval 5 sekcií na svetových historických kongresoch. Podieľal sa na európskych grantoch ESF a VW-Stiftung, viedol medzinárodné medziakademické granty a granty IVF. Je dvojnásobným nositeľom Ceny E. E. Kischa, Ceny J. M. Hurbana a LF. Medzi jeho doktorantmi sú vedci z Japonska, ČR, SRN a Maďarska.

Holec

PhDr. Dušan Kováč, DrSc. – po absolvovaní štúdia histórie a ruštiny na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (FiF UK) v Bratislave pôsobil ako stredoškolský profesor v Partizánskom a následne v Bratislave. Neskôr pracoval v Ústave dejín európskych socialistických krajín SAV. Jeho ďalším pôsobiskom sa stal Historický ústav SAV, kde bol vedeckým pracovníkom a neskôr riaditeľom. V predsedníctve SAV potom pôsobil ako vedecký sekretár a v ďalšom období ako podpredseda pre spoločenské vedy. Absolvoval študijné pobyty v Spojených štátoch amerických, v Spojenom kráľovstve a dvakrát v Rakúsku.

Takmer celý svoj tvorivý život sa venuje slovenským a stredoeurópskym dejinám 19. a 20. storočia. Veľkolepým dielom sú jeho Dejiny Slovenska (1998), okrem toho napísal množstvo historických štúdií, niekoľko odborných publikácií a tiež knihy pre deti a mládež. Je korešpondujúcim členom britskej Kráľovskej historickej spoločnosti (The Royal Historical Society) v Londýne a členom Collegium Carolinum v nemeckom Mníchove.

Uznávaný historik je členom Maďarskej a Rakúskej akadémie vied. Predsedal Slovenskému národnému komitétu historikov a bol členom Vedeckého kolégia SAV pre kultúrno-historické vedy. Za svoju prácu bol ocenený Pribinovým krížom II. triedy (2003). V roku 2004 získal Dušan Kováč prestížne rakúske ocenenie Herderovu cenu, ktorá sa udeľuje za podporu kultúrnych vzťahov s krajinami východnej Európy a ako ocenenie najvýznamnejších príspevkov z týchto krajín k európskej kultúre.

Kovac

Michal Kšiňan, MAS, PhD. – obhájil dizertačnú prácu na Université Paris 1 Panthéon Sorbonne a v Historickom ústave SAV, kde aj momentálne pôsobí. Od školského roku 2017/18 externe prednáša na Université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Publikoval viacero článkov o M. R. Štefánikovi, ale aj o francúzskej historiografii či identitách. Je autorom knihy Milan Rastislav Štefánik (2012), zostavovateľom publikácie Komunisti a povstania. Communists and Uprisings (2012) a spoluautorom knihy La mémoire conservée du général Milan Rastislav Štefánik dans les archives du Service historique de la Défense (2008), ktorej slovenský preklad vyšiel v roku 2009. Získal viacero štipendií a ocenení, medzi inými aj prestížnu cenu Študentská osobnosť Slovenska, cena prezidenta SR za rok 2011 a Fulbright v roku 2014.

ksinan

-->