Spracovanie osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov

v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), vznení účinnom odo dňa 25.5.2018 (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“)

 

Tieto informácie o spracúvaní a ochrane vašich osobných údajov vysvetľujú, kto sme, ako spracúvame vaše osobné údaje, a aké sú vaše práva v súvislosti s Nariadením o ochrane osobných údajov.

 

Kto sme?

Podujatie “Očami M. R. Štefánika” bolo raz ročne organizované dobrovoľníkmi, ktorí sa v roku 2017 rozhodli zriadiť občianske združenie Cometes, so sídlom 1. mája 1234/39, 902 01 Pezinok, IČO: 51179041. Účelom a cieľom nášho občianskeho združenia sú:

 • vplývať na kultúrne a duchovné hodnoty obyvateľstva,
 • organizovať a realizovať projekty na podporu rozvoja turizmu, kultúry a umenia,
 • budovať povedomie o kultúrnych a historických osobnostiach a udalostiach,
 • spolupracovať s domácimi a zahraničnými partnermi s obdobnými cieľmi,
 • prispievať k dosiahnutiu cieľov osvetovou, publikačnou, konzultačnou, informačnou a vzdelávacou činnosťou, organizovaním diskusných fór, spoločenských a kultúrnych podujatí a iných foriem edukatívnej činnosti,
 • podporovať záujmové amatérske umelecké súbory,
 • získavať prostriedky na uskutočňovanie cieľov OZ.

Sme správcom vašich osobných údajov, ak ste nám ich poskytli. znamená to, že určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, ako dlhú dobu.

Dbáme na to, aby sme vaše osobné údaje spracúvali v súlade s príslušnými právnymi predpismi (najmä Zákon o ochrane osobných údajov a Nariadenie o ochrane osobných údajov tzv. GDPR) a týmito informáciami. Podľa zákona sa za spracovanie osobných údajov považuje aj to, ak osobné údaje máme k dispozícii, aj keď s nimi ďalej nijako nenakladáme. Napríklad, ak nám napíšete email a my máme k dispozícii vaše meno a e-mailovú adresu.

 

Ako nás môžete kontaktovať?

Ohľadne spracovania vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať na emailovej adrese info@ocamistefanika.sk; alebo poštou na adrese Cometes, 1. mája 1234/39, 902 01 Pezinok.

 

Kedy spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame, ak:

 • ste sa prihlásili do fotosúťaže,
 • ste boli našim prednášajúcim na podujatí,
 • ste boli našim pozvaným hosťom na podujatí,
 • ste sa na nás obrátili prostredníctvom e-mailu,
 • ste s nami uzatvorili zmluvu.

Vo väčšine prípadov ste nám poskytli vaše osobné údaje a súhlas s ich spracúvaním vy sami, napríklad prihlásením sa do fotosúťaže.

 

Aké osobné údaje spracovávame?

 • Vo väčšine prípadov spracúvame vaše meno, priezvisko a e-mailovú adresu.
 • Pri registrácii do fotosúťaže spracúvame aj vaše telefónne číslo a adresu. Sú to bežné informácie, ktoré vyplývajú z našej vzájomnej komunikácie.
 • Ak máme spolu uzatvorenú zmluvu, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu uvedenom v zmluve.

 

Za akým účelom spracúvame vaše osobné údaje?

 • Prihlásenie sa do fotosúťaže - vaše osobné údaje v rozsahu: vaše meno, priezvisko, e-mail, doručovaciu adresu, mobilný telefón, v prípade, že bude vaša fotografia ocenená a vy sa nebudete môcť zúčastniť kultúrneho podujatia, cena vám bude zaslaná na vami uvedenú adresu.
 • Vedenie účtovníctva - pokiaľ ste našimi zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.
 • Marketing – zasielanie newsletterov: na váš e-mail za účelom priameho marketingu – zasielanie oznámení. Robíme tak, pretože sa domnievame, že vás naše novinky zaujímajú. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na mailovú adresu suhlas@ocamistefanika.sk.
 • Fotografická dokumentácia na základe súhlasu - len na základe vášho súhlasu môžme uverejniť fotografickú dokumentáciu s vašim menom a priezviskom na našom webe, facebookových, resp. iných sociálnych sieťach.

Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon neurčí dlhšiu dobu k ich uchovávaniu alebo a sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

 

Na základe akého právneho základu spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame najmä na základe súhlasu, ktorý ste nám udelili.

V prípade, že ste sa prihlásili do fotosúťaže a týmto spôsobom ste vyjadrili podporu našim aktivitám, pokladáme za náš oprávnený záujem informovať vás o tom, čo robíme, aké máme novinky.

V prípade, že máte s nami uzatvorenú zmluvu, vaše údaje spracúvame na základe zmluvy.

 

Zabezpečenie a ochrana vašich osobných údajov

Osobné údaje, ktorými disponujeme chránime v najväčšej možnej miere pred ich únikom, zneužitím alebo poškodením. Prijali sme a udržujeme všetky možné technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie, či poškodenie alebo zničenie vašich osobných údajov.

 

Poskytnutie osobných údajov tretí stranám

K vašim osobným údajom môžu mať prístup členovia občianskeho združenia Cometes.

Na zabezpečenie niektorých aktivít (napríklad zaslanie ceny ocenenému vo fotosúťaži) používame na to určené služby ďalších spoločností. Tie sú tzv. sprostredkovateľom a môžu prísť do kontaktu s vašimi osobnými údajmi. Ide o profesionálne spoločnosti, ktoré ochránia osobné údaje na najvyššej úrovni (napr. Slovenská pošta).

Okrem našich sprostredkovateľov môžeme vaše osobné údaje zverejniť, alebo sprístupniť na základe rozhodnutia súdu alebo iných štátnych orgánov oprávnených požadovať ich zverejnenia/alebo sprístupnenie a na základe resp. v súlade s povinnosťou uloženou príslušnými právnymi predpismi.

Pre zabezpečenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme spracovať vo vlastnej réžii, využívame služby a aplikácie spracovateľov:

 • Google
 • Facebook
 • C&C Slovakia s.r.o., ktorá je spoluorganizátorom podujatia “Očami M. R. Štefánika”
 • Websupport ako poskytovateľ webhostingu
 • Poskytovatelia platobných brán

Je možné, že sa pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania osobných údajov rozhodneme využiť ďalšie aplikácie alebo spracovateľov. Sľubujeme vám však, že v takomto prípade pri výbere budeme na spracovateľov klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na nás.

 

Vaše práva:

V súvislosti s ochranou vašich osobných údajov máte široké práva:

 • Máte právo požiadať nás o vymazanie vašich osobných údajov, ktoré spracúvame. V tomto prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje, ktorými disponujeme z databáz, ktoré prevádzkujeme. Urobíme tak do 30 pracovných dní od doručenia vašej žiadosti.
 • Ak sa u vás niečo zmení a vaše osobné údaje už nie sú aktuálne, máte právo požiadať nás o opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré spracúvame.
 • Máte právo obmedziť účel spracovania vašich osobných údajov alebo ich rozsah.
 • Máte právo požiadať nás o prístup k Vašim osobným údajom, ktoré spracúvame. A my vám v lehote 30 pracovných dní doložíme, aké vaše údaje spracúvame.
 • Ak chcete od nás vaše osobné údaje vziať a preniesť ich k inému subjektu, údaje, ktoré o vás máme vám poskytneme v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte do 30 dní.
 • Máte právo namietať spracovanie osobných údajov, ktoré spracúvame na účel oprávneného záujmu a tiež na účely priameho marketingu.
 • Máte právo odvolať súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov. Po doručení odvolania nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracovávať. Odvolanie Vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovávania, ktoré sme vykonávali pred jeho odvolaním.
 • Máte právo podať sťažnosť na nezákonné spracovávanie osobných údajov. S vašou sťažnosťou sa môžete kedykoľvek obrátiť na nás, alebo ju môžete podať na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

Pokiaľ si chcete ktorékoľvek z týchto práv uplatniť pošlite nám, prosím, e-mail na suhlas@ocamistefanika.sk, alebo list poštou na adresu: Cometes, 1. mája 1234/39, 902 01 Pezinok.

Prosíme, berte na vedomie, že pred tým, ako vám v tejto súvislosti poskytneme akékoľvek informácie, sme za účelom overenia vašej totožnosti oprávnení požiadať vás o doplnenie údajov a informácií.

 

Úrad na ochranu osobných údajov

Ak máte pocit, že s vašimi osobnými údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, môžete sa obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov so sťažnosťou. Budeme však veľmi radi, ak sa v takomto prípade obrátite najprv na nás, ochotne prípadné nedostatky odstránime.

 

Mlčanlivosť

Uisťujeme vás, že naši pracovníci a spolupracovníci, ktorí prichádzajú do kontaktu s vašimi osobnými údajmi sú oboznámení o tom, ako zaobchádzať s osobnými údajmi, aby bola zabezpečená ich maximálna ochrana a sú viazaní mlčanlivosťou o osobných údajoch. Tá trvá aj po skončení našej spolupráce. Okrem našich pracovníkov, spolupracovníkov a sprostredkovateľov nemá k vašim osobným údajom prístup žiadna tretia strana.

 

Tieto zásady o spracúvaní a ochrane osobných údajov sú platné od 25.5.2018 a nahrádzajú predchádzajúcu Ochranu osobných údajov.

Akékoľvek budúce zmeny vyššie poskytnutých informácii budú uvedené na tejto webovej stránke a, ak to bude nevyhnutné, budú vám zároveň oznámené prostredníctvom e-mailu.

-->