Všeobecné podmienky súťaže

Všeobecné podmienky súťažnej výstavy fotografie: “Človek v pohybe (ďalej len “Súťaž”)

 1. Vyhlasovateľom Súťaže sú: Občianske združenie Cometes so sídlom v Pezinku (ďalej len „Vyhlasovateľ“).
 2. Súťaže sa môže zúčastniť osoba (ďalej len “Súťažiaci”) vo veku minimálne 18 rokov. Členovia Vyhlasovateľa sú zo Súťaže vylúčení a práve tak aj osoby, ktoré sa podieľajú na spracovaní a vyhodnotení údajov pre účely Súťaže a určenie výhercov Súťaže. Ak sa preukáže, že výherca Súťaže je osobou podľa tohto bodu, nárok tejto osoby na výhru nevzniká, výhra sa tomuto výhercovi neodovzdá a bude následne odovzdaná náhradníkovi – ďalšiemu výhercovi v poradí, v zmysle týchto pravidiel Súťaže.
 3. Účasť na Súťaži je bezplatná.
 4. Súťaže sa môže zúčastniť osoba, ktorá splní všetky nasledovné podmienky účasti v Súťaži:
  1. Fotografia prihlásená do Súťaže musí byť dielom Súťažiaceho, ktorý ju do Súťaže prihlásil.
  2. Súťažiaci vyhlasuje, že disponuje so súhlasom osoby, ktorá je zverejnená na súťažnej fotografii. V prípade, ak Súťažiaci nemá takýto súhlas, je si vedomý skutočnosti, že všetku zodpovednosť za škodu znáša sám v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
  3. Fotografia musí mať znaky danej súťažnej témy.
  4. Každý Súťažiaci môže do Súťaže prihlásiť maximálne 3 súťažné fotografie, ktoré zodpovedajú danej téme.
  5. Fotografie je potrebné zaslať v elektronickej forme (formát *.jpg, mierka minimálne 300 dpi) prostredníctvom formulára “Prihlásenie do súťaže”, ktorý je uvedený na webovej stránke www.ocamistefanika.sk, na linke: http://www.ocamistefanika.sk/sutazna-vystava-fotografie/prihlasenie-do-sutaze/.
  6. Každý Súťažiaci vyjadruje zaslaním fotografie a vyplnením formulára “Prihlásenie do súťaže” súhlas na zverejnenie fotografie a svojho mena na internetových portáloch “Očami Štefánika”.
  7. Fotografie prihlásené do Súťaže môžu byť použité na propagáciu výsledkov Súťaže, zverejnené na stránke www.ocamistefanika.sk, použité v informačných materiáloch Vyhlasovateľa a prezentované na výstavách fotografií súvisiacich so Súťažou.
  8. K zaslaným súťažným fotografiám je potrebné pripojiť údaje Súťažiaceho: meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo, mailovú adresu a krátky popis / názov fotografie.
  9. Súťažiaci dáva Vyhlasovateľovi súhlas na vyhotovenie 1x rozmnoženiny fotografie, ktorá bude následne vystavená na výstave súťažných fotografií.
  10. Zaslaním údajov Súťažiaci súhlasí so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov v rámci fotosúťaže, ktorá je súčasťou kultúrneho podujatia “Očami Štefánika”. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.
  11. Ak má súťažná fotografia alebo akákoľvek jej časť povahu diela v zmysle zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich autorským právom (ďalej len „dielo“ a „autorský zákon“), Súťažiaci odoslaním formulára do fotosúťaže udeľuje Vyhlasovateľovi nevýhradný súhlas (licenciu) na použitie spôsobom diela podľa uváženia Vyhlasovateľa, najmä každým a všetkými spôsobmi použitia diela podľa ustanovenia § 18 ods. 2 autorského zákona. V zmysle uvedeného je Vyhlasovateľ oprávnený najmä na vyhotovenie rozmnoženiny diela, predaj, verejné rozširovanie originálu diela, verejné vystavenie diela, šírenie na web stránke www.ocamistefanika.sk a na facebook stránke www.facebook.com/ocamistefanika. Súhlas sa udeľuje bezodplatne ako nevýhradný (nevýhradná licencia), bez územného, vecného a časového obmedzenia. Vyhlasovateľ je oprávnený dielo vrátane jeho zložiek a častí sprístupňovať verejnosti najmä prostredníctvom tlače, rozhlasu, televízie, internetu, propagačných materiálov a iným vhodným spôsobom. Vyhlasovateľ nie je povinný túto licenciu využiť.
  12. Vyhlasovateľ môže uskutočniť predaj vyhotovených fotografií len so súhlasom Súťažiaceho udeleného pri registrácii do súťaže a to bez nároku Súťažiaceho na honorár z predaja. Vyhlasovateľ sa zaväzuje použiť výnos z takého predaja na prevádzku Súťaže.
  13. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo Súťaže fotografie, ktoré budú v rozpore s dobrými mravmi, alebo neprimerané súťaži.
 5. Prihlasovanie fotografií do Súťaže a ukončenie Súťaže:
  1. Súťažiaci môžu svoje fotografie prihlásiť do Súťaže do 30.09.2023 do 24:00 hod.
  2. Fotografie, ktoré splnia podmienky Vyhlasovateľa súťaže, budú zverejnené na webovej stránke www.ocamistefanika.sk. Štyridsať najlepších fotografií, ktoré určí porota, bude vystavených na podujatí “Očami Štefánika”. Z nich určí porota tri víťazné fotografie v postupnosti 1. miesto, 2. miesto a 3. miesto. Mená výhercov budú zverejnené na kultúrnom podujatí a takisto budú zverejnené na internetovej stránke podujatia.
  3. On-line hlasovanie za najlepšiu fotografiu v súťaži „Človek v pohybe“ bude ukončené dňa 31.10.2023 o 24:00 hod. Výsledky hlasovania budú prezentované dňa 04.11.2023 na kultúrnom podujatí “Očami Štefánika”.
  4. Fotografie budú vystavené v národnej kultúrnej pamiatke Elektrárňa Piešťany dňa 04.11.2023.
  5. Súťaž bude definitívne ukončená vyhlásením výsledkov dňa 04.11.2023.
 6. Hodnotenie zaslaných fotografií urobí porota zvolená Vyhlasovateľom. Rozhodnutia poroty sú záväzné.
 7. Porota sa môže rozhodnúť niektorú z cien neudeliť alebo udeliť viac cien.
 8. Odmenená bude aj jedna fotografia, ktorá získa najviac bodov od hlasujúcich užívateľov.
 9. Zaslaním fotografie Vyhlasovateľovi, t.j. prihlásením fotografie do súťaže, Súťažiaci súhlasí so všetkými podmienkami fotografickej súťaže.
 10. Ceny budú odovzdané výhercom osobne alebo prostredníctvom doporučenej poštovej zásielky, doručenej na adresu výhercu.
 11. Vyhlasovateľ súťažnej výstavy si vyhradzuje právo kedykoľvek počas konania súťažnej výstavy zmeniť podmienky Súťaže.
 12. Vyhlasovateľ má právo kedykoľvek Súťaž odvolať.

 

-->